Wydarzenia

XVI Regionalny Konkurs Dziennikarski Świat według ciebie


2017-09-07

REGULAMIN

  • XVI Regionalny Konkurs Dziennikarski Świat według ciebie

Konkurs adresowany dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Współorganizator: „Gazeta Rybnicka”

POBIERZ REGULAMIN

Prace  zbieramy do: 31 października 2017 r. (wtorek).

Tekst należy przesyłać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: dziennikarski@onet.pl

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00. 

REGULAMIN

XVI REGIONALNY KONKURS DZIENNIKARSKI

„Świat według ciebie”

Cele:

- uwrażliwienie na istotne problemy życia codziennego,

- pobudzanie twórczego myślenia,

- rozwijanie dziennikarskich zainteresowań,

- ukazywanie pozytywnych wzorców postępowania i utwierdzanie w przekonaniu,

że zaangażowanie, wrażliwość i uważne oko, może uczynić świat lepszym.

Adresaci konkursu:

- uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej, gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka konkursu:

Tekst konkursowy powinien dotyczyć aktualnych problemów młodych ludzi i środowiska, w którym żyją. Tematem może być coś czego sami doświadczyli, coś czym się interesuję, coś co zaobserwowali. Liczy się umiejętność dostrzegania złożoności życia, ludzi, którzy mają ciekawe historie, żyją obok nas i są warci uwagi. Liczą się interesujące historie o miejscach, o których z całą pewnością warto wspomnieć.

Forma konkursowa:

- artykuł prasowy, reportaż lub wywiad.

Tekst nie powinien być dłuższy niż 5 stron formatu A4 (wraz z ewentualnymi zdjęciami), napisany czcionką nr 12 (jako dokument programu Word). Do Konkursu należy zgłaszać prace indywidualne, które wcześniej nie były nagradzane w innych konkursach.

Tekst powinien być napisany samodzielnie. Dopuszcza się możliwość opieki naukowej nad tekstem, sprawowanej przez nauczyciela. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden tekst indywidualny, do którego może dołączyć zdjęcia.

Czas trwania konkursu:

Teksty zbieramy do: 31 października 2017 r. (wtorek).

Wyniki oraz nagrodzone teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu www.ick.rybnik.pl

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach i zaproszeni na imprezę finałową telefonicznie, osobiście lub poprzez zgłaszającą placówkę.

Zgłaszanie prac konkursowych:

Tekst należy przesyłać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: dziennikarski@onet.pl

Każdy tekst winien być opatrzony następującymi informacjami:

- imię, nazwisko i wiek autora,

- nazwa i adres szkoły lub placówki zgłaszającej, a w przypadku zgłoszenia indywidualnego adres prywatny,

- telefon kontaktowy.

Kryteria oceny i przyznawania nagród:

Jury oceniać będzie tekst według następujących kryteriów:

- interesujące i indywidualne przedstawienie tematu, oryginalność prezentowanych treści, wnikliwość obserwacji, atrakcyjność zgromadzonego materiału,

- wartość informacyjna: podanie informacji opartych o wiarygodne i sprawdzone źródła, rzetelność, poziom wyczerpania tematu,

- walory formalne: poprawność stylistyczna i ortograficzna, kultura języka, czytelność sformułowań, logika wywodu.

Nagrody:

Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przyznawaniu nagród.

Autorzy wyróżnionych tekstów otrzymają dyplomy i nagrody w postaci bonów upominkowych.

Organizator nie przewiduje dyplomów uczestnictwa. Nagrody nieodebrane przez laureatów

w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach. Nie przesyłamy nagród pocztą (w uzasadnionych przypadkach nagroda może zostać wysłana na koszt adresata).

Uwagi:

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz zdjęć z przebiegu imprezy w mediach.

Teksty niezgodne z Regulaminem nie będą podlegać ocenie.

Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania materiałów konkursowych bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie tekstu na Konkurs jest jednoczesną zgodą autora na jego nieodpłatne wykorzystanie w formie publikacji pokonkursowej. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na uroczystość finałową.

Imprezy towarzyszące:

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Piekarską - pisarką, blogerką, dziennikarką prasową i telewizyjną, która na co dzień związana jest z TVP Warszawa, gdzie emitowane są jej reportaże, oraz z lokalnymi programami informacyjnymi – Telewizyjnym Kurierem Warszawskim, Kurierem Mazowieckim, Dziennikiem Regionów. Pisała m.in. do "Twojego Stylu", "Expressu Wieczornego", "Sztandaru Młodych", "Victora-gimnazjalisty", "Wyspy". Stworzyła od podstaw kwartalnik literacki "Podgląd" wydawany przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którego od 2014 roku jest prezesem. Od początku istnienia "Cogito" przez 12 lat publikowała w nim artykuły, reportaże i wywiady. To w tym dwutygodniku przez blisko 7 lat ukazywały się jej felietony "Wzrockowisko", przynosząc popularność wśród młodego pokolenia. Autorka powieści dla młodzieży "Klasa pani Czajki", "LO-teria", "Tropiciele", "Dzika", a także książek dla dorosłych "Czucie i Wiara, czyli warszawskie duchy", "Kurs dziennikarstwa dla samouków".
Spotkanie połączone będzie z elementami warsztatów dziennikarskich, podczas których uczestnicy dowiedzą się m.in.:
·         Jak pisać, a jak redagować teksty?
·         Jak ilustrować je swoimi zdjęciami?
·         Jak sprawić, aby pisanie było ciekawe i przyciągało czytelników?
·         Jakie zadawać pytania rozmówcom, a jakich lepiej nie zadawać?
·         Czy tytuł ma znaczenie?
·         Co to jest lead, co to śródtytuł i po co jest w tekście „ramka”?
·         Skąd czerpać pomysły i co to znaczy, że „tematy leżą na ulicy”?
·         … i wielu, wielu innych rzeczy.
Spotkanie odbędzie się w ramach uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu

– 23 listopada, o godz. 10.30