loader image

Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu

Logo Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu

Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Rybniku – Niewiadomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.dkniewiadom.eu

Data publikacji serwisu internetowego: 2015-11-30
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-07-01

Strona internetowa została wykonana zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa została sprawdzona ze zgodnością z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: 
SOFT-KOMP Kazimierza Pużaka 35a, 38-400 Krosno

 

 

 • Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony.

 • W całym serwisie zadbano o spójną nawigację oraz tzw. okruszki wskazującą bieżące położenie.

 • Wszystkie obrazy posiadają adekwatny do zawartości i celu opis alternatywny.

 • Wszystkie pola formularzy posiadają jednoznaczną etykietę.

 • Elementy nawigacyjne oraz komunikaty na stronie nie polegają tylko na charakterystycznych zmysłowych komponentów.

 • Strona jest w zupełności responsywna i wyświetla się w układzie pionowym jak i poziomym na wszystkich dostępnych rozdzielczościach.

 • Strona jest oparta o HTML5 wraz z odpowiednimi punktami orientacyjnymi ARIA.

 • Na stronie zapewniony jest minimalny kontrast.

 • Po wczytaniu strony nie występuję nagły dźwięk, film, animacja.

 • Strona posiada odpowiednie opcje kontrastowe dla użytkownika.

 • Strona posiada odpowiednie opcje powiększenia tekstu, których użycie nie utraci zawartości lub funkcjonalności strony.

 • Każdy element strony internetowej i jego funkcjonalność jest dostępna przy użyciu klawiatury.
  – Skrót TAB: Przechodzenie na kolejne elementy witryny.
  – Skrót SHIFT + TAB: Cofnięcie się o element witryny.
  – ESC: Anulowanie nawigacji
  Skróty są aktywne tylko wtedy, gdy powiązany z nim element jest sfokusowany.

 • Użytkownik nie ma limitu czasowego na wykonanie określonego zadania na stronie internetowej.

 • Na stronie nie występują treści zwiększające ryzyko napadu padaczki w żadnej formie.

 • Strona posiada odpowiednią hierarchię nagłówków i każda podstrona posiada tytuł opisowy i informację mówiącą o niej.

 • Na stronie istnieje możliwość znalezienia innych podstron za pomocą: Mapy strony, Stopki, Menu, wyszukiwarka.

 • Formularze na stronie są wyposażone w odpowiednie mechanizmy sprawdzające poprawność wprowadzonych danych.

 • W formularzach zostały zaimplementowane metody sugestii wprowadzania danych. W atrybucie placeholder zamieszczony jest schemat tekstu potrzebnego do wpisania.

 • Na stronie wszystkie pliki do pobrania posiadają opis rozmiaru i rozszerzenia pliku.

 • Zdefiniowany język główny dokumenty jest adekwatny do wersji językowej.

 • Serwis prawidłowo używa list wypunktowań.

 • Strona ma możliwość włączenia opcji:
  – podkreślenia linków
  – powiększenia i zmniejszenia czcionki
  – skali szarości
  – Wysokiego kontrastu
  – Negatywnego kontrastu
  – Jasnego tła
  – Czytelnej czcionki
  – i opcji zresetowania każdego z mechanizmów

 • Odnośniki zamieszczone w treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.

 • Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.

 • Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.

 • Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.

 • W serwisie stosuję się rozwiązanie weryfikujące i zabezpieczające oparte na mechaniźmie CAPTCHA, który jest odpowiednio przystosowany dla osób niewidzących i niesłyszących.

 • Zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Szolc, adres poczty elektronicznej niewiadom5@onet.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 42 13 755.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Rybniku – Niewiadomiu, Rybnik, ul. Mościckiego 15 Dostępność architektoniczna.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek użyteczności publicznej w Dzielnicy Niewiadom w Rybniku, zlokalizowany przy ul. Mościckiego 15 wraz z parkingiem (wjazd z boku budynku od ulicy Sportowej). Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Mościckiego, wymaga pokonania 6 stopni. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Drugie wejście znajduje się od ulicy Sportowej. Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu i umożliwia swobodny przejazd wózków inwalidzkich.
 2. Opis dostępności korytarzy i schodów. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Hol wejściowy łączy się z przestrzenią wielofunkcyjną tj. wejściem do biura DK, wejściem do świetlicy środowiskowej, wejściem do filii biblioteki. Do przestrzeni tej przylegają ogólnodostępne toalety. Budynek posiada trzy kondygnacje.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking z 5 miejscami, w tym z miejscem dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku od ulicy Sportowej. Parking bezpłatny.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dom Kultury zapewnia wstęp osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia:

 • czytelny układ wejść/wyjść do budynku;
 • drugie wejście do budynku z poziomu terenu;
 • oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabo widzących.

Utrudnienia:

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • brak podjazdu dla wózków przy wejściu głównym;
 • balkon na piętrze bez możliwości wejścia przez osoby poruszające się na wózkach;
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych;
 • brak systemu przyzywowego w toaletach;
 • brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego;
 • brak dostosowanie zaplecza (garderoby) sali widowiskowej dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • brak możliwość wejścia na scenę dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • brak dostępu do poziomów +1/-1 dla użytkowników z niepełnosprawnością.

Część widowiskowa:

 • Sala widowiskowa posiada stałą widownię na 150 osób wraz z balkonem na 30 osób oraz scenę z przestrzenią obsługi technicznej.

Parter:

 • pomieszczenie administracyjno – biurowe rozmieszczone wzdłuż wewnętrznej komunikacji;
 • pomieszczenie świetlicy środowiskowej rozmieszczone wzdłuż wewnętrznej komunikacji;
 • pomieszczenie filii biblioteki rozmieszczone wzdłuż wewnętrznej komunikacji;
 • na końcu holu znajdują się 3 schody prowadzące do wejścia na salę widowiskową;
 • toalety zgrupowano wokół wspólnego pionu. Poziom +1 (Pierwsze Piętro); • na osi komunikacji znajduje się sala nauki i zabawy na 20 osób z krzesłami;
 • 1 pokój biurowy;
 • wejście na balkon.

Poziom -1 (Podziemie):

 • 3 pomieszczenia edukacyjne: sala muzyczna, plastyczna, telecentrum;
 • 3 pomieszczenia techniczne;
 • toaleta.
Skip to content