Wydarzenia

REGULAMIN


2018-09-06

21 października 

  • REGULAMIN

REGULAMIN 

UTWORY OBOWIĄZKOWE 

ZAŁĄCZNIK 1a

ZAŁĄCZNIK 1b

http://www.ikk.pl/niepodlegla/karta.htm

 

 

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL „Jesteśmy Wolni”

PRZEGLĄD FESTIWALOWY

„O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”

8-28 października 2018 r.

Regulamin Przeglądu Festiwalowego:

 

Organizatorami Przeglądu Festiwalowego są: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach – Lider oraz Partnerzy: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Centrum Sportu i Kultury w      Garwolinie, Dom Kultury w Kałuszynie, Gminne Centrum Kultury w Mrozach, Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Sokołowski Ośrodek Kultury, Węgrowski Ośrodek Kultury.

Przegląd organizowany jest na terenie 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego.

Celem Przeglądu jest budowanie poczucia wspólnoty i przynależności narodowej oraz przygotowanie uczestników i odbiorców do radosnego i aktywnego świętowania Dnia Niepodległości poprzez:

  • zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania historii lokalnej – małych ojczyzn,
  • poznanie i utrwalenie repertuaru polskich pieśni i piosenek religijnych, rycerskich, staropolskich, żołnierskich, historycznych, patriotycznych, mówiących o miłości do ojczyzny,
  • wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia przez formy aktywności artystycznej,
  • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • budowanie podstaw patriotyzmu,
  • poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego dla wykonawstwa pieśni narodowych i patriotycznych,
  • upamiętnienie postaci bohaterów narodowych.

W ramach Przeglądu Festiwalowego zostaną zorganizowane prezentacje festiwalowe i wydarzenia towarzyszące: koncerty, wykłady historyczne, warsztaty wokalne, wystawy fotograficzne i malarstwa, prezentacje literackiej twórczości patriotycznej lokalnych twórców.

W Przeglądzie Festiwalowym mogą wziąć udział: soliści, duety, zespoły wokalne i zespoły wokalno-instrumentalne (do 25 osób).

Uczestnicy będą występować w następujących kategoriach:

szkoły podstawowe (klasy I-III),

szkoły podstawowe (klasy IV-VI),

szkoły podstawowe (klasy VII-VIII), gimnazja (klasy III),

szkoły ponadgimnazjalne,

rodziny i dorośli,

seniorzy, Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Jeden wykonawca może wystąpić w miejscu zgłoszenia tylko dwa razy (w tej samej kategorii lub w dwóch różnych kategoriach).

Wykonawcy zgłaszają dwa utwory: jeden obowiązkowy (należy dokonać wyboru 1 utworu z listy 130 pieśni i piosenek) i jeden dowolny (mile widziane własne kompozycje i aranżacje).

Organizator w razie potrzeby udostępnia nuty utworów obowiązkowych.

Dopuszcza się tylko podkład muzyczny (akompaniament) wykonywany na żywo.

Pieśni i piosenki mogą być śpiewane bez towarzyszenia instrumentów (a’cappella).

W przypadku solisty lub duetu z akompaniamentem o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek śpiewających, jednakże ocenie jury podlegać będzie również poziom artystyczny wykonania akompaniamentu.

W przypadku zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych przypisanych do danej kategorii wiekowej możliwy jest udział jednego akompaniatora (np. instruktora) spoza kategorii wiekowej.

Szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne (do 5 października 2018 r.) w swoich placówkach.

Eliminacje miejskie i powiatowe (8-23 października 2018 r.) Lider i Partnerzy Festiwalu przeprowadzają w następujących miejscach i terminach:

Węgrów (8 października), Mordy (9 października), Sokołów Podlaski (10 października), Choroszcz (11 października), Kałuszyn (12 października), Mrozy (17 października), Mińsk Mazowiecki (18 października), Garwolin (19 października), Kraśnik (20 października), Rybnik (21 października), Siedlce (23 października) i zgłaszają najlepszych wykonawców (2 laureatów z każdej kategorii) do finału ogólnopolskiego w Siedlcach (26-28 października 2018 r.).

Muzyczne prezentacje oceniać będzie jury powołane przez Lidera i Partnerów Festiwalu.

Łączny czas prezentacji festiwalowej nie może przekroczyć 8 minut. W przypadku przekroczenia limitu czasowego Jury ma prawo przerwać występ.

Kryteria oceny jury – zgodność prezentacji z Regulaminem Festiwalu, walory artystyczne wykonania całości prezentacji oparte na takich przesłankach jak: wrażliwość na przekaz tekstu, muzykalność, dobra intonacja, właściwe proporcje pomiędzy głosami wokalnymi a instrumentami, emisja głosu, ogólne wrażenie artystyczne.

Ogłoszenie wyników nastąpi 28 października 2018 r. (niedziela). Zostaną one opublikowane na stronie internetowej Lidera: www.mok.siedlce.pl

W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas koncertu galowego 28 października 2018 r. (niedziela) o godz. 19.00 w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63.

Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach jedynie za zgodą Lidera i Partnera.

Ujawnienie podczas Przeglądu Festiwalowego niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.

Integralną częścią regulaminu jest elektroniczna karta zgłoszeniowa.

Lider Festiwalu zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Liderowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Przeglądzie Festiwalowym jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki. 

Uczestnicy zgłaszający udział w Przeglądzie Festiwalowym zgadzają się powierzyć Liderowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku. Konieczne jest dołączenie podpisanej zgody uczestnika lub rodziców/opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego oraz opiekuna artystycznego, która stanowi integralną część Regulaminu (załącznik nr 1).

Liderowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu.

Wszelkich informacji nie ujętych w Regulaminie udziela:

Krzysztof Grzegorz Boruta – koordynator Festiwalu,

tel.: 694-769-828; e-mail: k.boruta@poczta.fm

lub pracownik sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach,

ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce; tel.: (25) 794-31-01; 602-377-388;

 

Informacje o Przeglądzie Festiwalowym dostępne są na stronie internetowej

Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach: www.mok.siedlce.pl

 

Zgłoszenia do Przeglądu Festiwalowego będą przyjmowane

na podstawie dokładnie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia,

którą można pobrać ze stron internetowych Lidera i Partnerów.

 

Festiwal dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”