Wydarzenia

Półkolonie dla dzieci


2018-05-30

Zapisy od 20 lipca. Brak wolnych miejsc!

  • Półkolonie dla dzieci

Półkolonie dla dzieci w wieku od 6 - 12 lat

III turnus: 20 - 24 sierpnia

Cena 130 zł / za turnus

Liczba miejsc ograniczona.

Harmonogram „Wakacje na Ignacym”- III turnus

20 sierpnia -24 sierpnia 2018

Poniedziałek 20 sierpnia, godz. 9.00 - 14.00

Zajęcia interdyscyplinarne w ICK (robotyka, ceramika, film, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne i inne)

Wtorek 21 sierpnia, godz. 9.00 - 15.00

Kąpielisko "Leśne Zacisze" Knurów

UWAGA!

W przypadku braku upałów: Basen "Nautica" w Gorzycach, równiez zajęcia w ICK

Środa 22 sierpnia, godz. 9.00 - 18.00

Wycieczka do "Twinpigs"w Żorach

UWAGA!

W przypadku deszczu Muzeum Ognia Żory orac "Twinpigs" w Żorach - (ograniczona liczba atrakcji!)

Czwartek 23 sierpnia, godz. 9.00 - 15.00

Kąpielisko „Leśne Zacisze" Knurów

UWAGA!

W przypadku braku upałów:Basen „Aquarion” oraz Park „Cegielnia” w Żorach/zajęcia w ICK

Piątek 24 sierpnia, godz. 9.00 -16.00

Zamek Moszna - warsztaty "Zwiedzanie w szkole magii i czarodziejstwa"

 

ICK zapewnia dzieciom każdego dnia wodę do picia. Prosimy nie zapomnieć wyposażyć dzieci w krem z filtrem i okrycie głowy oraz ubranie dostosowane do pogody i  charakteru zajęć. ICK zastrzega sobie prawo zmian w programie z przyczyn od nas niezależnych. Decyzje w sprawie wyjazdów podyktowanych pogodą są podejmowane dzień wcześniej.

ICK nie ponosi odpowiedzialności na zgubione lub zniszczone rzeczy materialne.

KARTA UCZESTNICTWA PÓŁKOLONI DO POBRANIA

REGULAMIN PÓŁKOLONII

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

- spokojnego wypoczynku,

- uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas półkolonii,

- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów zgodnie z programem półkolonii.

Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do:

- bezwzględnego posłuszeństwa wobec opiekunów,

- przestrzegania regulaminu półkolonii,

- przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

- przestrzegania zasad i warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz podróżujących autokarem,

- przestrzegania zasad poruszania się po drogach,

- niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych opiekunowi,

- nie oddalania się od grupy,

- dbałość o higienę osobistą i higienę otoczenia,

- niezwłocznego zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości i zagrożeń,

- dbałość o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej (postawa życzliwości, koleżeńskości, tolerancji),

- niesienie pomocy innym,

- posiadanie niezbędnego, odpowiedniego do warunków ekwipunku (ubranie, obuwie, przybory toaletowe, itp.).

DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH

1. Za szkody zawinione przez uczestnika w majątku Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu lub podczas wycieczek odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt i rzeczy wartościowe uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie z przyczyn od niego nie zależnych.

4. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników półkolonii.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania w stosunku do uczestników środków dyscyplinujących, łącznie ze skreśleniem z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.

6. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu półkolonii, uczestnik zostanie wydalony z półkolonii na koszt (rodziców/ opiekunów uczestnika).

7. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej po zakończeniu zajęć.

8. Rodzice zobowiązują się przyprowadzić i odebrać dzieci o wyznaczonych przez Organizatora godzinach.

9. Wpłaty za półkolonie podlegają zwrotowi najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem turnusu na podstawie dowodu wpłaty.

10. Uczestnictwo w półkoloniach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu, w celach marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

11. Uczestnictwo w półkoloniach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka przez Industrialne Centrum Kultury w materiałach promocyjnych imprezy.

12. Konieczna jest zgoda rodziców na piśmie, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby odbierającej dziecko w przypadku gdy dziecko odbiera inna osoba niż rodzic/ opiekun.

 Galeria