Wydarzenia

Konkurs plastyczny Wielkanocna Pisanka


2021-01-26

Prace zbieramy do 26 marca.

  • Konkurs plastyczny Wielkanocna Pisanka

Regulamin

KONKURSU PLASTYCZNEGO - „WIELKANOCNA PISANKA”

1. Organizator:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

Tel. 32 42 13 755, 32 43 31 365

2. Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 - promowanie świątecznych tradycji,

 - kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- promowanie twórczości artystycznej.

3. Uczestnicy:

uczniowie szkoły podstawowej

4. Warunki konkursu:

Wielkanocna pisanka może być wykonana dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Wykonane w formie przestrzennej, na wysokość maksymalnie 25 cm. Prace należy wykonać samodzielnie. Wielkanocne jajko nie może być kopią wzorów i pomysłów już istniejących.

Prace nadesłane na konkurs muszą być opatrzone następującymi informacjami:

- imię i nazwisko wykonawcy,

- wiek,

- adres szkoły, placówki.

Opis z informacjami powinien być trwale dołączony do pracy.

5. Terminy:

Wielkanocną  pisankę  należy dostarczyć w terminie do 26 marca br. do biura Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu lub przesłać na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

Ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik.

6. Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I-III,

- uczniowie klas IV-VIII.

7. Ocena prac:

Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów:

- pomysłowość i oryginalność prac,

- samodzielność i estetyka wykonania pracy.

Nie przewidujemy dyplomów uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przyznawaniu nagród.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oraz zamieszczone na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury - www.dkniewiadom.eu 31 marca.

9. Uwagi końcowe:

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Prace konkursowe przechodzą na własność Industrialnego Centrum Kultury.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacenia honorarium autorskiego.

Nagrody, które nie zostaną odebrane w okresie 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.

Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Do pobrania Regulamin