Wydarzenia

II Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej


2018-03-07

Zapraszamy do działu w konkursie uczestników 6-15 lat.

 • II Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej

REGULAMIN DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

REGULAMIN

CELE PRZEGLĄDU:

 • prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • integracja środowiska artystycznego,
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Przegląd ma formę konkursu.
 2. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły artystyczne.
 3. Przegląd adresowany jest do uczestników w następujących kategoriach wiekowych:                     - 6-10 lat (2008-2012)                                                                                                                                     - 11-15 lat (2007-2003)

O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości osób z danej grupy tanecznej/muzycznej.

       4. Przegląd składa się z 2 części: tanecznej i muzycznej.

I część - taniec obejmuje kategorie:

a) teatr tańca, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, miniaturę taneczną, modern, jazz,

b) różne formy tańca nowoczesnego (new style, hip-hop, breakdance, popping, dancehall itd.),

c) taniec towarzyski, disco dance, zespoły folklorystyczne, pozostałe formy tańca.

      II część - muzyka obejmuje   wykony  instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne z podziałem na kategorie:

d) soliści i duety,

e) zespoły i chóry.

         5. Uczestnik Przeglądu może wziąć udział tylko w jednym występie muzycznym i jednym występie tanecznym.

         6.  Uczestnicy Przeglądu mogą zaprezentować tylko 1 układ taneczny/utwór muzyczny, którego czas nie może przekroczyć 10 minut.

JURY:

 1. W części tanecznej Jury ocenia: technikę wykonania, opracowanie choreograficzne, ogólny wyraz artystyczny, dobór muzyki, estetykę kostiumów/rekwizytów, dostosowanie programu do wieku i umiejętności dzieci.
 2. W części muzycznej Jury ocenia: dobór repertuaru dostosowanego do wieku uczestnika, umiejętności wokalne, interpretację, aranżację i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Jury ma prawo przerwać prezentację, jeżeli zostanie przekroczony limit czasowy.
 4. W przerwach między prezentacjami będzie można skonsultować swój występ z jurorami.
 5. Oceny Jury są tajne, a werdykty wydane na ich podstawie są ostateczne.

NAGRODY:

 1. Przewiduje się:

- w części tanecznej : Grand Prix w pkt. a), b) i c) oraz w każdej kategorii wiekowej,

- w części muzycznej : Grand Prix w pkt. d) i e) oraz w każdej kategorii wiekowej.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

      2. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w Koncercie Galowym podsumowującym Przegląd.

      3. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród, a także udziału w Koncercie Galowym.

MIEJSCE i TERMINY PRZEGLĄDU:

Industrialne Centrum  Kultury w Rybniku – Niewiadomiu (były Dom Kultury),

ul. Mościckiego 15, Rybnik.

18 kwietnia, godz. 9.00 – dzień tańca

19 kwietnia, godz. 9.00 – dzień muzyki

22 kwietnia, godz. 16.30 – Koncert Galowy

OPŁATY:

Opłata konkursowa wynosi 10 zł od solisty i 15 zł od zespołu. Należy uiścić ją w kasie ICK (istnieje możliwość zapłaty w dniu imprezy) lub przelewem na konto: PKO BP 79 1020 2472 0000 6302 0499 0836 do 16 kwietnia br.

ZGŁOSZENIA:

 1. Udział w Przeglądzie należy zgłaszać listownie lub mailowo wysyłając czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres:

Industrialne Centrum  Kultury w Rybniku - Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15

44-273 Rybnik

tel. 32/ 42 13 755

e-mail: niewiadom5 @op.pl

do 11 kwietnia 2018r. (decyduje data wpływu).

       2. Karta uczestnictwa wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej Industrialnego               Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu.

3. Dla każdego uczestnika/zespołu należy przesłać osobne zgłoszenie.

4. Informacja o kolejności występów i czasowym przebiegu Przeglądu zostanie zamieszczona 13 kwietnia 2018r., na stronie internetowej www.ick.rybnik.pl.

INFORMACJE DODATKOWE

1.  Każdy uczestnik niepełnoletni powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w czasie Przeglądu i Koncertu Galowego.

2. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Dobrej jakości nagrania na płycie CD lub na pen – drivie powinny być dostarczone akustykowi przed występem.

Prosimy, żeby na nośniku były wyłącznie materiały do prezentacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.