Wydarzenia

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny


2022-03-18

Wyniki konkursu

  • XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Jury wyłoniło następujących laureatów

I miejsce Malwina Brodziak

II miejsce Dagmara Kwolek

III miejsce Alicja Wolna

Wyróżnienie Karolina Żurek

Wyróżnienie Kamila Kowalska

Gratulacje! 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Kocham zwierzęta, bo …”

XI edycja

Regulamin

I. Przepisy ogólne:

1. Organizatorem Konkursu jest:

Dom Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik

www.dkniewiadom.eu, dziennikarski@onet.pl

2. Celem Konkursu jest:

- przedstawienie zwierząt jako przyjaciół człowieka,

- uwrażliwienie na ich los,

- przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się zwierzętami,

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

3. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób od 16 lat.

II. Przepisy dotyczące prac:

1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 fotografie.

Nie można zgłaszać do Konkursu prac, które brały udział we wcześniejszych edycjach.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wszystkie warunki opisane w punkcie a), b) i c):

a)  dostarczyć fotografie w formie papierowej (minimalny format 20 x 30 cm). Prace należy przesłać w usztywnionej kopercie na adres organizatora:

Dom Kultury w Rybniku – Niewiadomiu,

ul. Mościckiego 15,

44-273 Rybnik;

b)  dostarczyć fotografie w wersji elektronicznej (zapisane w formacie JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) e-mailem na adres dziennikarski@onet.pl;

c)  dostarczyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz zgodę na nieodpłatne ich wykorzystanie i na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

Oświadczenie powinno zostać podpisane odręcznie i przesłane w formie papierowej lub elektronicznej (np. skan dokumentu, zdjęcie). Prace bez oświadczenia nie będą oceniane.

3. Na fotografiach nie powinny znajdować się żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).

4. Każda fotografia powinna być czytelnie opisana na odwrocie, należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko, miejscowość, telefon kontaktowy oraz e-mail autora (brak możliwości kontaktu ze zwycięzcą będzie skutkował przekazaniem nagrody kolejnej osobie),

- mile widziany komentarz do fotografii.

5. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania). Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź  elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

III. Terminarz

1. Termin nadsyłania prac: 20 maja 2022 r.

Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

2. Ogłoszenie wyników: 10 czerwca 2022 r.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wyniki i nagrodzone fotografie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz przekazane do lokalnych mediów.

3. Nagrodzone i najciekawsze fotografie zamieszczone zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii Organizatora (ul. Mościckiego 15).

IV. Nagrody

1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu.

Pula nagród do podziału przez Jurorów wynosi 1 500,00 zł.

2. Fotografie oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

V. Uwagi końcowe

1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem.

2. Fotografie uczestników przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs.

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania fotografii przez Organizatora, a wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

4. Organizator oświadcza, że nadesłane na Konkurs fotografie nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych sprzecznych z ideą Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji zawartych w zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie lub złej rozdzielczości, oraz takich, które nie spełniają kryterium tematycznego.

7. Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów!

Do pobrania:

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE