Wydarzenia

XIX Regionalny Konkurs Dziennikarski


2020-09-09

Teksty zbieramy do 30 października br. 

30 października 2020 r
  • XIX Regionalny Konkurs Dziennikarski

XIX REGIONALNY KONKURS DZIENNIKARSKI

„Świat według ciebie”

Do pobrania:

Regulamin

Załącznik

R E G U L A M I N

Cele:

- uwrażliwienie na istotne problemy  życia codziennego,

- pobudzanie twórczego myślenia,

- rozwijanie dziennikarskich zainteresowań,

- ukazywanie pozytywnych wzorców postępowania i utwierdzanie w przekonaniu, że zaangażowanie, wrażliwość i uważne oko, może uczynić świat lepszym.

Adresaci konkursu:

- uczniowie szkół podstawowych od klas IV, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Tematyka konkursu:

Tekst konkursowy powinien dotyczyć aktualnych problemów  młodych ludzi i środowiska, w którym żyją. Tematem może być coś czego sami doświadczyli, coś czym się interesują, coś co zaobserwowali. Liczy się umiejętność dostrzegania złożoności życia, ludzi, którzy mają ciekawe historie, żyją obok nas i są warci uwagi. Liczą się interesujące historie o miejscach, o których z całą pewnością warto wspomnieć.

Forma konkursowa:

- artykuł prasowy, reportaż lub wywiad.

Tekst nie powinien być dłuższy niż 5 stron formatu A4 (wraz z ewentualnymi zdjęciami), napisany czcionką  nr 12. Do Konkursu należy zgłaszać prace indywidualne, które wcześniej  nie były nagradzane w innych konkursach.

Tekst powinien być napisany samodzielnie. Dopuszcza się możliwość opieki naukowej nad tekstem, sprawowanej przez nauczyciela. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden tekst indywidualny, do którego może dołączyć zdjęcia.

Terminarz:

Teksty zbieramy do: 30 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników: 20 listopada 2020 r.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu osobiście: telefonicznie, drogą elektroniczną lub poprzez zgłaszającą placówkę.

Wyniki oraz nagrodzone teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu www.ick.rybnik.pl

Zgłaszanie prac konkursowych:

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  1. Dostarczenie tekstu drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: dziennikarski@onet.pl,
  2. Dostarczenie uzupełnionego załącznika do Regulaminu (imię i nazwisko, klasa,  nazwa i adres szkoły lub placówki zgłaszającej, a w przypadku zgłoszenia indywidualnego adres prywatny, telefon kontaktowy oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych i wyrażenie zgody na publikację wizerunku). Załącznik powinien zostać podpisany odręcznie i dostarczony do ICK w formie papierowej lub elektronicznej (np. skan dokumentu).

Kryteria oceny i przyznawania nagród:

Jury oceniać będzie tekst według następujących kryteriów:

- interesujące i indywidualne przedstawienie tematu, oryginalność prezentowanych treści, wnikliwość obserwacji, atrakcyjność zgromadzonego materiału,

- wartość informacyjna: podanie informacji opartych o wiarygodne i sprawdzone źródła, rzetelność, poziom wyczerpania tematu,

- walory formalne: poprawność stylistyczna i ortograficzna, kultura języka, czytelność sformułowań,  logika wywodu.

Nagrody:

Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przyznawaniu nagród.

Autorzy wyróżnionych tekstów otrzymają dyplomy i nagrody w postaci bonów upominkowych lub nagród rzeczowych.

Organizator nie przewiduje dyplomów uczestnictwa.

Uwagi:

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz zdjęć z przebiegu imprezy w mediach.

Teksty niezgodne z Regulaminem nie będą podlegać ocenie.

Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania materiałów konkursowych bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie tekstu na Konkurs jest jednoczesną zgodą autora na jego nieodpłatne wykorzystanie w formie publikacji pokonkursowej.

 

ZAŁĄCZNIK do Regulaminu XIX Regionalnego Konkursu Dziennikarskiego „Świat według ciebie”

 

1

Imię i nazwisko

 

 

2

Klasa

(z zaznaczeniem czy dotyczy szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej)

 

 

3

Nazwa i adres szkoły lub placówki zgłaszającej, a w przypadku zgłoszenia indywidualnego adres prywatny

 

4

Telefon kontaktowy

 

 

KLAUZULA ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Industrialne Centrum Kultury z siedzibą w Rybniku-Niewiadomiu,  44-273, ul. Ignacego Mościckiego 3, do celów organizacyjnych oraz promocyjnych XIX Regionalnego Konkursu Dziennikarskiego „Świat według ciebie”;
  • Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  • Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na www.ick.rybnik.pl, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych.

...............................................                                                     …………………………………………………………………

      miejscowość, data                                                                      podpis uczestnika, prawnego opiekuna

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jako że prawo do wizerunku podlega ochronie, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu w ramach realizacji  XIX Regionalnego Konkursu Dziennikarskiego „Świat według ciebie”, w celach reklamowych i promocyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w mediach elektronicznych, na stronach internetowych, w prasie, telewizji, drukowanych materiałach, w gazetach i czasopismach itp.

...............................................                                                     …………………………………………………………………

      miejscowość, data                                                                      podpis uczestnika, prawnego opiekuna