Wydarzenia

Wytyczne sanitarne


2021-02-16

Otwarte od dnia 15 lutego

 • Wytyczne sanitarne

Wytyczne sanitarne dla Domu Kultury oraz Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku – Niewiadomiu w trakcie epidemii Covid - 19 od dnia 15 lutego 2021 roku.

Cel wdrażania procedur:

 1. kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz obowiązujących regulacji i wytycznych rządowych;
 2. minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii Covid - 19 w związku z działalnością obiektów Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom i odbiorcom oferty  Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu.

I.     Wytyczne sanitarne dla Domu Kultury oraz Zabytkowej Kopalni Ignacy od dnia  15 lutego 2021r.

 1. Należy zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni instytucji wynoszący min. 1,5 m.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do budynków Domu Kultury i Zabytkowej Kopalni Ignacy muszą zachować między sobą odległość co najmniej 1,5 m, muszą mieć zakryte usta i nos.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt lub posiadanie rękawiczek ochronnych.
 4. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń mających bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują po każdym użyciu.
 5. Ograniczenie do minimum spotkań i  narad. Spotkania powinny być przeprowadzone przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m). Preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Domu Kultury lub Zabytkowej Kopalni Ignacy w celu ustalenia terminu spotkania.

II. Organizacja zajęć, warsztatów, zwiedzania:

 1. Udział w zajęciach/warsztatach/zwiedzaniu organizowanych przez ICK jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Wytycznymi sanitarnymi dla Domu Kultury oraz Zabytkowej Kopalni Ignacy oraz złożeniu pisemnego Oświadczenia o udziale  w zajęciach/warsztatach/zwiedzaniu podpisanego przez pełnoletniego uczestnika zajęć lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.
 2. Weryfikacja uczestników zajęć/warsztatów/zwiedzania następuje poprzez obowiązkowe wypełnienie formularza Oświadczenia o udziale w zajęciach/warsztatach/zwiedzaniu przed ich rozpoczęciem. Wypełnienie w/w formularza jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do udziału w zajęciach/warsztatach/zwiedzaniu.
 3. Uczestnicy zajęć/warsztatów/zwiedzania przed wejściem do budynku lub na salę mają obowiązek dezynfekcji rąk.
 4. W trakcie zajęć/warsztatów/zwiedzania obowiązkowe noszenie maseczek.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia/warsztaty/zwiedzanie nie mają wstępu na salę zajęć/warsztatów/zwiedzania. W miarę możliwości nie powinni przebywać na terenie budynku Domu Kultury czy Zabytkowej Kopalni Ignacy lub zachować zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.
 6. Należy punktualnie przychodzić na zajęcia/warsztaty/zwiedzanie oraz niezwłocznie opuszczać obiekty po ich zakończeniu.
 7. Harmonogram zajęć/warsztatów/zwiedzania zostanie ułożony tak, aby zachować co najmniej 30 minut przerw między zajęciami/warsztatami/zwiedzaniem na przeprowadzenie wietrzenia grawitacyjnego i dezynfekcji sal po każdych zajęciach/warsztatach/zwiedzaniu.
 8. Po każdych zajęciach/warsztatach/zwiedzaniu używane materiały plastyczne/ inne przedmioty zostaną umyte lub zdezynfekowane.
 9. Przyrządy i pomoce, które nie mogą być skutecznie zdezynfekowane są wyłączone  z użytkowania do odwołania.
 10. Drzwi do placówek i sal będą otwarte, by zminimalizować konieczność dotykania klamek i poręczy, o ile pozwolą na to warunki pogodowe.
 11. Osoby uczestniczące w zajęciach/warsztatach/zwiedzaniu zobowiązane są do ograniczenia  w liczbie osób:
 • zajęcia indywidualne: prowadzący – uczestnik w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują;
 • zajęcia grupowe – 50 % dostępnych miejsc siedzących tj. max. 10 osób + 1 osoba prowadząca w Sali z zachowaniem kryterium odległości,
 • w miarę możliwości do grupy podczas zajęć przyporządkowani będą ci sami prowadzący,
 • jedna grupa uczestników będzie przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali, która po ich zakończeniu będzie wietrzona,
 • Sala Widowiskowa w Domu Kultury oraz Sala Wystawiennicza na Zabytkowej Kopalni Ignacy -  50 % dostępnych miejsc siedzących,
 • zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Ignacy: 50 % dostępnego obłożenia tj. max. 10 osób + 1 osoba prowadząca z zachowaniem kryterium odległości.
 1. Na terenie Domu Kultury i Zabytkowej Kopalni Ignacy obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków. Pić można jedynie z własnej, oznaczonej butelki. Dystrybutory z wodą zostają wyłączone z użytku do odwołania.
 2. Szatnie zostają wyłączone z użycia.
 3. W każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID - 19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć/warsztatów/zwiedzania powinien zrezygnować z udziału w nich i  koniecznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się telefonicznie do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.                                                                                                                                         Do pobrania:                                                                                                                                                 Oświadczenie dotyczące dziecka                                                                                                            Oświadczenie osoby dorosłej