Wydarzenia

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach


2019-04-10

Zapraszamy do współpracy, celem projektu jest digitalizacja.

  • Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Mobilne Centrum Digitalizacji (MCD) - inicjatywa Regionalnego Instytutu 
Kultury (element projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i 
udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”), to 
projekt mający na celu digitalizowanie obiektów oraz zjawisk kulturowych 
terenu województwa śląskiego, których nie można dostarczyć do 
stacjonarnych stacji digitalizacyjnych.

Celem projektu 
jest digitalizacja posiadanych przez Państwa zbiorów za pomocą sprzętu 
„Mobilnego Centrum Digitalizacji” i udostępnienie ich w domenie 
publicznej na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Oprócz 
standardowych działań digitalizacyjnych 2D oraz 3D MCD pozwoli także na 
nagranie wywiadów audiowizualnych z osobami zaangażowanymi w działania 
regionalne (np. wywiady z artystami) lub nagranie występów śpiewaczych 
lokalnych zespołów folklorystycznych. Zasoby dziedzictwa kulturowego, 
które są głównym celem digitalizacji:

- budynki, zespoły budynków i duże instalacje przemysłowe, przydrożne 
kapliczki, unikalne obiekty sakralne, itp.;

- obiekty sztuki ludowej w postaci rękodzieła takie jak figurki 
sakralne, drobne obiekty codziennego użytku;

- rękopisy, dokumenty i fotografie będące dokumentami osobistymi 
przedstawiającymi „życie epoki”;

- niematerialne dziedzictwo w postaci gwary, zwyczajów i obrzędów 
ludowych których praktykowanie zanika jak również wspomnienia naocznych 
świadków ważnych dla Województwa wydarzeń.

Link do strony: https://rik.katowice.pl/obserwatorium/mobidig-mobilne-centrum-digitalizacji/