Wydarzenia

Konkurs Poetycki dla Rybnickich Seniorów 60+


2019-01-31

Wiersz/-e konkursowy/-e należy złożyć w Biurze Kultury Urzędu Miasta Rybnika
(II piętro, pokój 14, ul. Zamkowa 5) w terminie do 30 kwietnia 2019 roku wraz 
z czytelnie wypełnionym formularzem konkursowym. 

 

 • Konkurs Poetycki dla Rybnickich Seniorów 60+

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

DLA RYBNICKICH SENIORÓW 60+

I. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+, zwanego dalej „Konkursem” jest Rybnicka Rada Seniorów, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Cel konkursu

 • wybór najciekawszych wierszy zgłoszonych przez seniorów,
 • rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród seniorów,
 • popularyzacja twórczości literackiej.

III. Tematyka konkursu

Tematyką konkursu jest życie rybnickiego seniora (podróże, rodzina, emocje,   różne zdarzenia, chwile, przeżycia, przemyślenia). Mile widziane prace wplatające w treść wątek miasta.

IV. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Rybnika powyżej 60-ego roku życia.

V.  Zgłaszanie prac

 1. Wiersz/-e konkursowy/-e należy złożyć w Biurze Kultury Urzędu Miasta Rybnika
  (II piętro, pokój 14, ul. Zamkowa 5) w terminie do 30 kwietnia 2019 roku wraz
  z czytelnie wypełnionym formularzem konkursowym.

Prace konkursowe można również wysłać pocztą na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

z dopiskiem: „Konkurs Poetycki dla seniorów”

 1. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 wiersze. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, drukowane ani nagradzane w innych konkursach.
 2. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 3. Zgłoszenie wiersza/-y do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
  na zamieszczenie wiersza/-y na stronach Organizatora: www.kultura.rybnik.eu
  oraz www.rybnik.eu, profilach społecznościowych Miasta, w Gazecie Rybnickiej, katalogu pokonkursowym (w przypadku wydania), ewentualnie w innych publikacjach, branżowych stronach WWW. itp. wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

Wszystkie wiersze nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury, które powołuje Prezydent Miasta Rybnika w drodze zarządzenia. Jury przy ocenie będzie brało  pod uwagę takie kryteria jak: wartość artystyczna, jakość, oryginalność
i przesłanie płynące z wiersza. Decyzja Jury jest ostateczna i wiążąca
dla wszystkich uczestników Konkursu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych dla laureatów odbędzie
się podczas Dni Seniora odbywających się w ramach Dni Rybnika w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku. Data spotkania zostanie podana
do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronach www. miasta oraz w Gazecie Rybnickiej.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Kultury Urzędu Miasta Rybnika,
  w rybnickich instytucjach kultury, w radach dzielnic, na stronie internetowej www.kultura.rybnik.eu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Zgłoszenie wiersza do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Do pobrania: