Wydarzenia

Bożonarodzeniowy stroik


2020-11-18

 Stroik należy dostarczyć w terminie do 18 grudnia br.

 

  • Bożonarodzeniowy stroik

REGULAMIN

1. Organizator:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

Tel. 32 42 13 755, 32 43 31 365

www.ick.rybnik.pl

2. Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- promowanie świątecznych tradycji,

- kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- promowanie amatorskiej twórczości artystycznej.

3. Uczestnicy:

- uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej.

4. Warunki Konkursu:

Bożonarodzeniowy stroik może być wykonany dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Stroik musi być formą przestrzenną, o średnicy lub wysokości maksymalnie 30 cm i nie może być kopią wzorów i pomysłów już istniejących. Prace należy wykonać samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być opatrzone następującymi informacjami:

- imię i nazwisko wykonawcy,

- klasa,

- adres szkoły, placówki,

- numer telefonu kontaktowego.

Opis z informacjami powinien być trwale dołączony do pracy.

5. Terminy:

Bożonarodzeniowy stroik należy dostarczyć w terminie do 18 grudnia br. (piątek) do biura Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu lub przesłać na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik.

6. Ocena prac:

Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów:

- pomysłowość i oryginalność pracy,

- samodzielność i estetyka wykonania.

7. Nagrody:

zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:

- dzieci kl. I-III,

- dzieci kl. IV-VIII.

Nie przewidujemy dyplomów uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przyznawaniu nagród.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 grudnia (poniedziałek). Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury www.ick.rybnik.pl.

9. Uwagi końcowe:

Nagrody można odbierać od 4 stycznia w biurze Industrialnego Centrum Kultury.

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Prace konkursowe przechodzą na własność Industrialnego Centrum Kultury.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacenia honorarium autorskiego.

Nagrody, które nie zostaną odebrane do 30 marca przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu do celów organizacyjnych. Jest również wyrażeniem zgody na publikacje danych osobowych uczestnika konkursu jeśli znajdzie się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.